Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


01. Képzőművészeti szakkifejezések szótára a

SZAKKIFEJEZÉSEK SZÓTÁRA

 

A Művészeti Lexikon (Budapest, Győző Andor kiadása, 1935), Művészettörténeti ABC (Terra Kiadó Budapest, 1961.), valamint Végh János (szerk.) Középiskolai Művészeti Lexikon (Corvina Kiadó, Budapest, 2000.) alapján állítottam össze.

 

ablakosztó: kőkeretes ablakok szintén kőből készült függőleges eleme

absztrakt művészet: tárgy nélküli művészet, a természetelvű ábrázolásmóddal szembehelyezkedő festészeti-szobrászati törekvés

agyagművesség: keramika, az égetett agyagot nyersanyagul felhasználó ősi mesterség

akantuszlevél: a medvetalpfű, gyomnövény stilizált levele

akropolisz: az ókori görög városok magaslaton elhelyezett erődítménye, fellegvár

alkalmazott grafika: többnyire a nyomdaiparhoz kapcsolódik

altemplom: középkori templomok szentélye alatti rész, ereklye őrzésére, temetkezési helyként használták

antik művészet: az ókori görög és római kultúra része, az európai művészet megtermékenyítője

arabeszk: stilizált növényi ornamentika

aranymetszés: matematikailag kiszámított, tökéletesnek tartott arány valamely egész és annak részei között

archaikus művészet: valamely művészeti stílus korai fázisa

atlasz: izmos, általában görnyedt férfiszobor, épületdísz, a görög-római mitológia Földet tartó óriása nevéből

avantgárd: avant-garde, élcsapat

bábos korlát: mellvéd, vagy korlát, amely fedőlemezét hengeres kőbábok tartják

baldachin: textilből készült, az ókorban fontos személyek feje fölött tartották

babtisterium: keresztelőkápolna

barokk: 16. század vége, 17. század eleje. Stílusirányzat, amelyet mozgalmasság, dinamizmus, pompa jellemez, az ellenreformáció művészetének is nevezik

bazilika: hosszanti elrendezésű épület kiemelkedő középtérrel, apszissal, vagyis félkör alakú végződéssel. Templomoknál az apszis az oltár helye.

béllet: a fal vastagságából kialakított, befelé szűkölő, lépcsőzetes kapu-, illetve ablakkeret.

belsőépítészet: lakberendezés

boltív: falra vagy más függőleges támaszra kőből vagy téglából épített áthidaló, összekötő elem

bőségszaru: nagyméretű szarvforma, dúsan megrakva becses, értékes dolgokkal

brokát: nehéz selyem, arany-, és ezüstfonállal gazdagon díszített textília

cella: antik templom fallal övezett, csak a bejáraton át fényt kapó tere az istenszoborral

Cinterem: temető régies neve

citadella: olaszul fellegvár

copf: a barokk stílus késői, klasszicizáló változata

corpus: a megfeszített Krisztus teste szobrászati alkotásokon

Corvina: Mátyás királynak a budai várpalotában elhelyezett könyvtára

csarnoktemplom: bazilikális elrendezésű templom

csegely: gömbháromszög, a kupoláknál alkalmazzák, átmeneti építészeti forma

csehboltozat: kupola

csontház: kápolna föld alatti része, ide helyezték a temetőből időről időre kihantolt csontokat

 csúcsív: gótikus boltív

dadaizmus: anti művészet, a 20. század elején a hagyományos esztétikai normák radikális szétzúzásáról szóló irányzat

datálás: egy műalkotás keletkezési idejének a megállapítása

design: kicsit leegyszerűsítve ipari formatervezés

diadalkapu: eredetileg győztes római hadvezér vagy császár tiszteletére emelt kapu, amelyen keresztült a vezető személyiség a katonáival bevonult a városba

dicsfény: glória, nimbusz, fénykoszorú

dolmen: óriási kőtartókra fektetett kőlap, őskori, új kőkori építmény

dóm: Isten háza, nagyobb templomokat, székesegyházakat neveznek dómnak

dombormű: a szobrászat egyik ága, a formák az alapsíkból csak részben emelkednek ki

donátor: egyházi műalkotás adományozója

drótzománc: rekeszzománc

dzsámi: gyülekezőház, magas rangú mohamedán templom

Ecce homo: íme, az ember, Krisztus kínszenvedésének egyik jelenete

Egyszarvú: unikornis, fantázialény a homlokából kinyúló egyenes szarvval

Eklektika: régebbi korok, vagy művészek stílusai között válogató művészet

életfa: az élet szimbóluma, az ókori babiloni művészet óta gyakran felbukkanó ábrázolás, általában stilizált növény, mellette vigyázó állatokkal

életkép: a mindennapi életből ellesett ábrázolás, más néven zsánerkép

emlékmű: szobor, oszlop, síremlék, épület, amely egy személyre, eseményre emlékezteti az utókort

empire stílus: a klasszicizmus egyik irányzata

épületi plasztika: az épületet díszítő, azzal összefüggő szobrászati alkotás

Épületkerámia: épületek homlokzatát díszítő kerámiák; csempék, szegélydíszek, párkányok, mázas cserepek, tetődíszek gyűjtőneve

Ereklyetartó: szentek földi maradványait őrző díszes tárolók, főleg ötvösmunkák

Erődtemplom: kisebb települések fallal, védőművekkel övezett temploma

Evangélista-szimbólum: Jánosnak a sas, Máténak az angyal, Márknak az oroszlán, Lukácsnak a tulok a jelképe, szimbóluma

ex libris: könyvben a tulajdonost jelölő grafikai lap

expresszionizmus: az első világháború után elterjedő, drámai, erős érzelmi telítettségű stílusirányzat a képzőművészetben

Fájdalmas anya: Mater dolorosa, Szűz Mária ábrázolása

fakszimile: a csinálj hasonlót kifejezésből eredő elnevezés, az eredetihez teljesen hasonló másolatok készítése

faktúra: kép, ritkábban szobor vagy dombormű felületének a megmunkálására utal

falfestészet: a festészet legősibb technikája, freskó (nedves falra), secco (száraz falra), mozaik, sgraffito

faloszlop: féloszlop, háromnegyed oszlop

falpillér: falból kiugró, általában négyszög keresztmetszetű szerkezeti elem az építészetben

fametszet: sokszorosító grafikai eljárás, legfontosabb elme a nyomódúc, vagyis a falapba vésett rajz

fazekasság: agyagművesség

fejezet: oszlopfő, oszlop, féloszlop, falpillér plasztikus díszítésű, kiemelkedő része

félkörív: boltív

fémjegy: ötvösjegy

fenékbélyeg: kerámiatárgyak alján látható készítői jelzés

festőkés: spatula, festék felkenésére, levakarására használják

fiatorony: toronyszerű díszítőforma, a gótika előszeretettel alkalmazta

fibula: a felsőruházat összekapcsolására használt tű, már a bronzkorban létezett, később ékszerként is viselték

fogadalmi tárgy: kegyhelynek adományozott, a fogadalom beváltását bizonyító (viasz, ezüst, arany) tárgy

fogazatdísz: a fogazathoz hasonló hasábok díszítősávja

formatervezés: industrial design, ipari formatervezés, hatékony, esztétikus, pragmatikus formák tervezése a feladata

Fórum: az ókori római városok központi piactere

főpárkány: koronázópárkány, koszorúpárkány, általában díszesebb, nagyobb a többi párkánynál, jobban előreugrik az épületek homlokzatán

Fríz: nagyobb felület, vagy a homlokzat felső részének lezárásához, elválasztásához tartozó vízszintes sáv. Díszítheti ornamentika: futókutya, meander, palmetta, fonatdísz, füzérdísz, pártadísz, ívsor, tárcsasordísz, levéldíszek stb.

fuga: hézag

Funkcionalizmus: a múlt századfordulón célszerű, a funkciónak megfelelő formák kialakítására törekedő irányzat az építészetben, formatervezésben

futókutya: frízmotívum, formailag előrebukó hullámokra emlékeztet

futurizmus: művészeti irányzat a 20. század elején, dinamizmust, mozgást, lendületet, sebességet sugall, ezt ábrázolja

füzérdísz: girland, virágok, gyümölcsök, lombok az alkotóelemei, általában dombormű formájúak

galéria: folyosó, oldalra is nyitott közlekedő tér

gemma: vésett vagy faragott felületű drágakő

geometrikus absztrakció: olyan absztrakt művészet, amely mértani formákból építkezik

giccs: álművészi produktum, olcsó szépség, üres érzelmesség jellemzi, általában a haszonszerzés vágyával készül

gobelin: szövött és hímzett képek, kárpitok

Gótika: a középkor nagy stíluskorszaka, az építészetben a csúcsív, a bordás keresztboltozat, a támpillérek alkalmazása jellemzi. Az ablakok nagyobbak, a terek egységesebbek, világosabbak, a díszítés gazdagabb itt, mint a romanikánál.

Gresham-kör: a nagybányai iskola hagyományait újraélesztő kör, társulat, posztnagybányai iskolának is nevezik, a múlt század harmincas éveiben jött létre. Bernáth Aurél, Szőnyi István, Egri József, Ferenczy Béni, Berény Róbert voltak az irányzat jelentősebb képviselői, lírai festőiség, figuratív ábrázolás, a hagyományok tisztelete a jellemzői.

gouache: fedőfesték, a vízfestékhez hasonló festőanyag

gráciák: a görögöknél a báj és a vidámság istennői

grafika: tágabb értelemben a rajz művészete, szűkebb értelmezésben a sokszorosító eljárásokról, technikákról szól

gravírozás: vésés

groteszk: mai értelemben természetellenes, démonikus, abszurd

hajó, templomhajó: a hívek helye a templomban

haláltánc: késő középkori ábrázolás, amely a halál elkerülhetetlenségére emlékezteti a nézőt

happening: improvizált előadás, rendezője, vezetője, szereplője maga a művész, de sok esetben a néző is az események aktív résztvevőjévé válhat.

harangláb: tornyok nélküli templomok előtt álló szerkezet, amelyre a harangot függesztik

harangtorony: campanile, a templomtól független torony a harang számára, az olasz építészetben igen gyakori

herma: a középkorban mellszobor alakú ereklyetartó

hétágú gyertyatartó: menóra, kicsinyített formában, jelképként bekerült a zsidó otthonokba is

hidegtű-eljárás: mélynyomásos grafikai eljárás, közvetlenül a rézlemezbe karcolt rajz alapján készül a nyomat

hieroglifa: óegyiptomi írásjel, rendszerint egy szót, fogalmat jelentett

hímeskő: a mozaikművészet megújítása, modern változata

hiperrealista: jórészt fotók alapján készített, a valóságot, illetve annak kiragadott elemeit pontosan utánzó művekre használják ezt a kifejezést

historizmus: a 19. század közepétől a régi korok művészetét felújító stílusirányzat

homlokzat: az épületek külső felülete, ritka kivételektől eltekintve a főbejárat helye, az épület megjelenésének legfontosabb eleme

horogkereszt: szvasztika

huszártorony: a templomok tetőgerincén kiemelkedő kicsi, karcsú tornyocska

idealizálás: a megnemesített, megszépített valóság ábrázolása

idol: általában a törzsi kultúrák egyszerű istenség ábrázolása

ikebana: a virágrendezés művészete

ikerablak: közös keretbe foglalt páros ablak

ikeroszlop: ikerpárból, ritkán négy oszlopból álló támasz

ikon: vallásos kép az ortodox egyházban, szigorú szabályok, előírások alapján készül

ikonográfia: a középkor vallásos művészete sok fogalmat próbált a legtöbbször írástudatlan nézőkkel közölni, a szentek, jelenetek bemutatásában, felismerésében segített az ikonográfia, amely lényegében a megjelenítéssel foglalkozó tudomány

ikonosztázion: szentélyrekesztő a keleti rítusú templomokban, amelyen a szentképek, jelenetek pontos, meghatározott sorrendben sorakoznak

imazsámoly: a térden állva végzett imádkozást szolgáló bútordarab

impresszionizmus: a pillanatnyi benyomások, a természet színes gazdagsága ábrázolásának, a fényhatásoknak a művészete, a 19. század második felében alakult ki Franciaországban és terjedt el a későbbiekben világszerte

indadísz: növényi indák stilizált megjelenítésével létrehozott díszítés

iniciálé: régi kódexek és nyomtatott könyvek díszes kezdőbetűi

installáció: berendezést jelent, ugyanakkor modern művészeti irányzat, egy adott térnek tárgyakkal való berendezése a művész által

intarzia: faberakás, famozaik

iparművészet: elsősorban gyakorlati tárgyak tervezésével foglalkozik, ezeknél fontos szerephez jut az esztétikus megjelenés is

Isten szeme: fénysugarak nyalábjába helyezett, egyenlőszárú háromszögből kitekintő szem

iszlám művészet: a mohamedán vallású népek művészetének összefoglaló elnevezése

ívmező: az ív vonala és a vállvonallal határolt felület, ezt általában befalazták, majd festették, illetve domborművel töltötték ki.

ívsor: vak félkörök sora, általában párkány alatt, a román kori építészetre jellemző

jáde: gyémánt keménységű ásványok (nefrit és jadeit) közös elnevezése

jelenetes oszlopfő: figurális díszítésű, egy szent legendát vagy annak részletét mutatja be

Jó pásztor: vállán bárányt vivő pásztor alakja Jézus ábrázolásaként jelenik meg

Jugendstil: szecesszió

kagylódísz: stilizált kagylókból kialakított dísz, elsősorban fülkék felső lezárására használták

kalligráfia: a szépírás művészete

kálvária: Krisztus kereszthalálának ábrázolása, illetve a keresztút

kannelúra: függőleges homorulat az oszloptörzs felületén

kaputorony: kapu fölé emelt, azt magába foglaló, a bejárat védelmét fokozó építmény

Karikatúra: komikus, szatirikus képzőművészeti ábrázolás

Kárpit: bútorok szövetborítása, ez szövött vagy hímzett textília is lehet

Kartus: díszes, keretező forma címer, felirat befogadására

Katafalk: fontos személyiség ravatalához tartozó építmény

Katakomba: földalatti üregekből kialakított folyosórendszer, az üldözött keresztények temetkezési, majd gyülekezőhelye

Katedra: püspöki trón

Kazetta: míves doboz, illetve négyszögletesen kertelt mezőket alkalmazó díszítés, pld. kazettás mennyezet

kazula: miseruha

kegykép: olyan egyházi kép, szobor, amelyet csodatevő hatalmáért tisztelnek

kehely: ötvösművű liturgikus edény

kékfestés: textilnyomó technika

kentaur: csodalény a görög mitológiából, félig ló, félig ember

képrombolás: mozgalom Bizáncban a 8-9. században az egyházi figurális ábrázolások ellen. Ikonokat és mozaikokat pusztítottak el

képzőművészet: építészet, festészet, szobrászat, grafika, iparművészet, olyan művészeti ágak, amelyek szemmel láthatót és maradandót alkottak

kerengő: a kolostor négyszögletes udvarát övező, fedett, oldalt nyitott folyosó

Keresztelőkápolna: babtiszterium, ez a 13. század előtt gyakran önálló építmény volt a templomok mellett

Keresztelőkút: a kereszteléshez használt templomi berendezés, kőből, bronzból készült, néha fedeles víztartó

Kerub: angyal

kínaezüst: alpakka

kinetikus: mozgó alkotások, nagy szerepe van ezeknél a fény- és hangeffektusoknak is

kisplasztika: kicsiny méretű szobor

klasszicizmus: klasszikus példaképeket követő művészeti irányzat a 19. századból

kockaszobor: az óegyiptomi művészet jellemző szobortípusa

kódex: még nem papírra készült, kézzel írt könyv

kollázs: ragasztott kép vagy kép gazdagítása ragasztott részletekkel

kollonád: vízszintes lezárású, nyitott oszlopsor (pld. Róma, Szent Péter tér)

kolorit: egy festmény szín együttese

kolosszus: az életnagyságot többszörösen meghaladó szobroknak az elnevezése

kompozíció: a művészeti alkotás szerkezete, felépítése

koncept art: fogalmi művészet, konceptuális művészet

konstruktivizmus: absztrakt művészeti irányzat, matematikai, logikai alapokra helyezett képi rendszereket alakít ki

kontraposzt: az álló alak egyensúlyát, nyugalmában is érezhető mozgáskészségét megjelenítő elrendezés

kontúr: körvonal

koronázási jelvények: korona, jogar, országalma, fegyver, palást stb.

Koronázó párkány: főpárkány

kovácsolás: izzó fémtárgyak formálása kalapácsütésekkel

kőbáb: bábos korlát része

kőrács: mérmű, kőből faragott díszítmény, geometrikus, a gótikus építészet jellemző eleme

körkép: egy henger palástjának belső oldalára készített festmény

körtemplom: kör alaprajzú templom

körvonal: kontúr

Kreml: a fellegvár orosz elnevezése

kripta: templomhoz tartozó, általában földalatti temetkezési hely

kubizmus: a természeti látvány motívumait mértani jelekké alakító irányzat a képzőművészetben

kupola: központos teret fedő boltozat elnevezése

küllős ablak: rózsaablak

lambéria: faburkolat

land art: ember és környezete kapcsolatát vizsgáló irányzat, képviselői a természetet alakítják, a kiállítható, eladható műalkotások felszámolására törekszenek

lavírozás: tollrajz „elmosása”

légperspektíva: a messze látszó táj ábrázolásánál a mélységérzet növelésének eszköze

levonat: bármely grafikai eljárással készített nyomat elnevezése

linóleummetszet: magasnyomású grafikai eljárás, a fadúcot az olcsóbb, könnyebben megmunkálható linóleum helyettesíti

litográfia: kőnyomás

liturgikus színek: az egyházi szertartás jellegére utaló színek

lóhereív: boltívforma

lovagterem: várak nagyobb méretű, reprezentatív fogadóterme, általában az emeleti részen helyezkedik el

madártávlat: perspektíva felülnézetből, ahogyan a madár látja

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

KÉPSZÓTÁR

(Zombori Béla, 2020.05.19 21:33)

TISZTELETTEL AJÁNLOM FIGYELMÉBE:
KÉPSZÓTÁR / ARTWORDS
Az Interneten www.kepszotar.hu néven található a kétnyelvű digitális KÉPSZÓTÁR, amelynek adatbázisában mintegy 2100 képző- és iparművészeti, továbbá építészettörténeti fogalom meghatározása kereshető meg magyar és angol nyelven. A szócikkek mellett láthatóak az adott tartalom képi megfelelői. Az adatbázist keresőprogram egészíti ki, amely lehetővé teszi a fogalmak történeti, tartalmi, formai stb. összefüggésekben való komplex megértését. E mellett szóra történő keresés és utalások (linkek) segítik a tájékozódást, illetve a kapcsolatok felismerését. A képanyag és címszavak mintegy 80 %-ban lefedik az Érettségi Vizsgakövetelményben megadott műtárgy- és szakkifejezés listát. A KÉPSZÓTÁR az oktatásban nagyon sokféle funkciót kaphat, az új anyag feldolgozása, ismétlés, összefoglalás vagy a számonkérés során. Így segítségével olyan kreatív, önálló műelemző (művészettörténeti) foglalkozások is szervezhetők, amelyek során a diákok maguk fedezik fel a művek, művészek jellemzőit, a műfajok, ill. a művészettörténet összefüggéseit. Az angol változat használata nagy segítséget nyújthat a nyelvtanulásban, s az interneten való további keresésben.

We shoulder-tip trusts region hypopharynx prolonging ethmoids.

(ufkufabihu, 2019.05.25 19:29)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone Online <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Prescription</a> ojn.qjuw.muhisandor.eoldal.hu.ohu.ub http://mewkid.net/buy-prednisone/

Conservative: antidysrhythmic hospices cap impaired says.

(esakuleode, 2019.05.25 17:21)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Dr Prescription</a> bfn.tksc.muhisandor.eoldal.hu.kif.jq http://mewkid.net/buy-prednisone/

Miranda Lambert Tour Dates

(MiraTriar, 2019.05.23 12:13)

Miranda Lambert is my favourite country singer. She is young, beautiful and charming female in her 30s. Her voice takes me away from all problems of this world and I start enjoy my life and listen songs created by her voice. Now she is on a Roadside Bars & Pink Guitars Tour started in September of 2019 featuring Tenille Townes, Ashley McBride and others. The concerts scheduled for this year, up to the end of November. Tickets are available for all men and women with different income. If you love contry music, then you must visit at least one Miranda's concert. All tour dates are available at the <a href=https://mirandalambertconcertdates.com>Miranda Lambert tickets</a>. Open the website and make yourself familiar with all Miranda Lambert concerts in 2020!

e-mail : OEFarkas@3DHDSoft.com

(FARKAS OTTÓ, 2014.10.03 06:02)

HOL VAN A FOLYTATÁS ? Például: KISPLASZTIKA ,stb. ?